เกิด PPTP Vpn Error 619: A connection to the remote computer could not be established, so the port used for this connection was closed. ตามรูปด้านล่าง

Windows 7 Pro, PPTP VPN Client Error 619

โดยเป็น VPN client connection ใน Windows 7 Professional เพื่อ connect ไปยัง Poptop (Open Source PPTP Server) บน Linux Server ทั้งนี้ได้ตรวจสอบเบื้องต้นว่าสามารถ telnet server ที่ port 1723 ได้ และ ไม่มีการปิด GRE Protocol ด้วย (ไม่มี Firewall ขวางอยู่)

ทั้งนี้เรามาดู VPN Client Properties ในส่วนของ Security และ Networking ดังนี้

PPTP VPN Client Properties - Security PPTP VPN Client Properties - Networking

ในส่วนของ authetications protocols นั้นต้องไปดูฝั่ง Server ว่ารองรับ Protocol อะไรบ้าง มีรองรับ Data encryption อะไรหรือเปล่า
ทั้งนี้ต้อง settings ฝั่ง Client ให้สอดคล้องกับฝั่ง Server ก่อนนะครับ

เกิดจากอะไร ทำไมจึง connect ไม่ได้ ?

ทดลองหาวิธีแก้ไขหลายๆ ที่ จึงมาพบว่า วิธีการแก้ไขตามนี้
เปิด Registry Editor , Browse Registry ดังนี้

HKLM -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> services -> RasMan -> Parameters -> AllowPPTPWeakCrypto

Edit Registry, Change AllowPPTPWeakCrypto to 1Edit DWORD (32-bit) Value

  • เลือก Base เป็น Decimal (หรือจะเป็น Hexadecimal ตามเดิมก็ไม่เป็นไร เพราะว่าค่าน้อยกว่า 10 จึงไม่แตกต่าง, 10 Hexadecimal = 16 Decimal)
  • แก้ไข Value Data: จาก 0 เป็น 1


จากนั้น Restart Windows, ทดลอง connect อีกครั้ง สามารถเข้าใช้งานได้แล้วครับ …

Windows 7 Pro, PPTP VPN Error 619
Tagged on: