โปรแกรมโรงแรม มีอะไรบ้าง ?

โปรแกรมโรงแรม มีอะไรบ้าง ?
โปรแกรมและระบบบริหารงานโรงแรม มีอะไรบ้าง ? ทราบกันหรือไม่ว่าระบบสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ใช้ในโรงแรมมีอะไรบ้าง ? ธุรกิจโรงแรมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาชีพธุรกิจด้านการบริการ (Hospitality Industry) ซึ่งผมเองคุ้นชื่อแค่ Hospital แฮ่ๆ กลับมาตอบคำถามด้านบน ติ๊กต๊อก ๆ ตั้งแต่ก่อนยุค Thailand 4.0 คงมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในโรงแรมเป็นหลักอยู่แล้ว โดยสามารถแบ่งเป็นด้านหลัก ๆ ได้ 3 ด้าน ดังนี้ด้านการบริหาร (Management) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการงานเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม ปรับปรุง และพัฒนากิจการโรงแรม ด้านการตลาด (Marketing) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์โรงแรมหรือโปรโมชั่นที่จัดตามฤดูกาลต่าง ๆ เป็นต้น ด้านการบริการ (Service) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการบริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น… Read the rest

Analyze slow MySQL queries with pt-query-digest

Analyze slow MySQL queries with pt-query-digest
tuning-primer.sh [TEMP TABLES] เริ่มเรื่องจากการรัน tuning-primer.sh เพื่อดูการทำงาน/parameters ของ MySQL เป็นอย่างไรบ้าง ? พบว่ามีข้อความสีแดงแจ้ง notice เรื่องการ create temporary tables on Disk ในสัดส่วนที่เยอะ หลังจากเพิ่ง restart MySQL ไปเพื่อ enable slow_query_log_file ประมาณ 5 นาทีได้ ตามรูปที่ใช้งานอยู่ยังเป็น MySQL version: 5.5.54-log MySQL Community Server (GPL) by Remi บน… Read the rest