เมื่อต้องการดูว่า Packet ที่รับ-ส่งผ่าน LAN Card Adapter ที่ใช้งานบน Server ก็ดี หรือ เครื่อง PC ธรรมดา ของ OS Windows XP/2003/Vista/2008/7 มี Error Counter เกิดขึ้นหรือไม่ ?

มีวิธีเปิด Network Error Statistics ผ่านการแก้ Registry ง่าย ๆ มาฝากกันครับ

  1. เปิด Registry Editor
  2. เข้าไปยัง HLKM (HKEY_LOCAL_MACHINE) -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> Network -> Connections
  3. คลิกขวา Connections เลือก New -> Key ป้อนข้อความ StatMon
  4. คลิกขวา StatMon เลือก New -> DWORD
    1. Value Name ป้อนข้อความ ShowLanErrors
    2. Value Data : เลือก Decimal ป้อนข้อความ 1

หรือ download registry file StatMon.reg (บาง Browser ต้องคลิกขวาที่ชื่อลิงค์ StatMon จากนั้นเลือก Save link as… ) ตามนี้ จากนั้นไป Double Click เพื่อเพิ่มค่าข้างต้น เข้าไปใน Registry

[code]

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\Connections\StatMon]
"ShowLanErrors"=dword:00000001

[/code]

Local Area Connection Status Local Area Connection Status with Errors Stats

ค่าสถิติ Errors นั้นเป็นการแสดง errors เกี่ยวกับพวก bad packets, bad switch/router หรือ network card มีปัญหาทำงานผิดปกติ เป็นต้น
ทางอุดมคติ ค่าสถิติ Errors ดังกล่าวควรเป็น 0 หากไม่มี error ต่างๆ เกิดขึ้น เริ่มเปิดค่านี้ดูเลย…

Display Network Error Statistics on Windows