ทดลองติดตั้่ง ESXi 5.5 บนเครื่อง Server ใหม่ กำหนด IP Management เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าหน้า VMware ESXi Welcome ได้ เพื่อไป Download vSphere Client มาติดตั้งที่เครื่อง Notebook ต่อไป

หลังจากติดตั้ง VMware vSphere Client เรียบร้อยแล้ว ใส่รายละเอียด IP/User/Password เพื่อ connect เครื่อง ESXi ดังกล่าว
ปรากฎว่าขึ้น Error ดังต่อไปนี้

VMware vSphere Client 5.5

vSphere Client could not connect to “192.168.1.100”
An uknown connection error occurred. (The request failed because of a connection failure. (Unable to connect to the remote server))

ปัญหา คือ เป็นเรื่องของ Security Cipher ที่ไม่รองรับสำหรับเครื่อง Client นี้ (ตอนติดตั้ง vSphere Client มีขึ้น Warning เตือนด้วย)

* เพื่อความสะดวก ควรเข้าใช้งาน ESXi Server ผ่าน ssh (กรณีไม่สามารถ ssh จาก client ได้ ต้องไปที่ Console เพื่อ Enable ssh server ก่อนนะครับ)

เรามีดูว่า Service บนเครื่อง ESXi ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้เปิด ปกติ หรือไม่ ? ผ่านคำสั่ง

result - esxcli network ip connection list

วิธีแก้ไข คือ เพิ่ม tag <cipherList>ALL</cipherList> ภายใต้ tag <vmacore><ssh> ไฟล์ /etc/vmware/rhttpproxy/config.xml

จากนั้น restart rhttpproxy

ทดลอง connect ไปยัง ESXi ผ่าน vSphere Client สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ …

ขั้นตอนถัดไปคือ Deploy OVF Template ของตัว vCenter Server in Virtual Appliance ต่อไป … (ไม่ได้แยก Vcenter ออกมาเป็นเครื่อง physical อีกเครื่อง เน้นประหยัดและเป็นแค่ตัว test ด้วยครับ)

Recent Can't connect to new ESXi 5.5 hosts with vSphere Client 5.5 Search Terms:

  • - vshere cliente remote 5 5 (1)
Can’t connect to new ESXi 5.5 hosts with vSphere Client 5.5
Tagged on: