โปรแกรมที่ใช้ในโรงแรม มีอะไรบ้าง ?

ห้องพักส่วนตัวสิบดาว
โปรแกรมและระบบบริหารงานโรงแรม มีอะไรบ้าง ? ทราบกันหรือไม่ว่าระบบสารสนเทศ / ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หรือ โปรแกรมที่ใช้ในโรงแรมมีอะไรบ้าง ? ธุรกิจโรงแรมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาชีพธุรกิจด้านการบริการ (Hospitality Industry) ซึ่งผมเองคุ้นชื่อแค่ Hospital แฮ่ๆ กลับมาตอบคำถามด้านบน ติ๊กต๊อก ๆ ตั้งแต่ก่อนยุค Thailand 4.0 คงมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในโรงแรมเป็นหลักอยู่แล้ว โดยสามารถแบ่งเป็นด้านหลัก ๆ ได้ 3 ด้าน ดังนี้ด้านการบริหาร (Management) … Read the rest

Analyze slow MySQL queries with pt-query-digest

tuning-primer.sh result with parameter tmp_table_size, max_heap_table_size
tuning-primer.sh [TEMP TABLES] เริ่มเรื่องจากการรัน tuning-primer.sh เพื่อดูการทำงาน/parameters ของ MySQL เป็นอย่างไรบ้าง ? พบว่ามีข้อความสีแดงแจ้ง notice เรื่องการ create temporary tables on Disk ในสัดส่วนที่เยอะ หลังจากเพิ่ง restart MySQL ไปเพื่อ enable slow_query_log_file ประมาณ 5 นาทีได้ ตามรูปที่ใช้งานอยู่ยังเป็น… Read the rest